Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés: 2023. március 1. 

Utolsó módosítás: 2023. július 7. 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁSZF”) szabályozza a Cégnév: eCommerce Unique Solutions B.V Székhely: Hollandia 5401GB Uden, Neringstraat-West utca 3. Közösségi adószám: NL862450524B01 E-mail: hello@heliosai.hu (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.heliosai.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető online számlázó program és online vállalatirányítási rendszer (a továbbiakban: „Alapszolgáltatás”) és ehhez kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Kiegészítő Szolgáltatás”), a Szolgáltató által nyújtott Számlainformációs Szolgáltatás (a továbbiakban: „Számlainformációs Szolgáltatás”) továbbá az Alapszolgáltatásba integrált harmadik személy szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Integrált Szolgáltatás”) (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó”), illetve a Felhasználó által képviselt vállalkozások (a továbbiakban: „Vállalkozás”) közötti jogviszony részletes szabályait. Mivel jelen Szerződés jogilag kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat! AZ ÁSZF CÉLJA, SZEMÉLYI HATÁLYA 1.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó, valamint az általa képviselt Vállalkozás közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Felhasználók, illetve Vállalkozások és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket. 1.2. Jelen ÁSZF rendelkezései főszabály szerint a fiókgazda jogosultsággal rendelkező Felhasználókra, azaz azokra vonatkozik, akik a felhasználói fiókot létrehozták és teljes körű jogosultsággal rendelkeznek az általuk regisztrált Vállalkozás vonatkozásában, illetve a Vállalkozás nevében történő eljáráshoz. Az ÁSZF egyes rendelkezései azonban kiterjednek az alábbi jogosultságokkal rendelkező Felhasználókra is: a) Könyvelő (olvasási joggal) – csak olvasási joggal rendelkezik. Megnézheti a számlákat, lekérdezéseket futtathat, listákat és adatexportot kérhet a könyvelői rendszer felé. b) Könyvelő (számlázhat) – A könyvelői olvasási jog jogosultságai mellett, előfizetést és az előfizetési csomag módosítását kezdeményezheti, továbbá számlákat készíthet és sztornózhat, számlaértesítőt és fizetési felszólítást is küldhet. c) Könyvvizsgáló – számlákat tömegesen letölthet, nyomtathat, bejövő számlákat megtekintheti, Áfa-listát, Áfa analitikát lekérdezheti és letöltheti, valamint forgalmi lekérdezést és egyéb a Vállalkozás könyvelésével kapcsolatos adatlekéréseket végezhet d) Számlázó – a könyvelői jogok mellett készíthet számlát, sztornózhat, módosíthatja a törzsadatokat és a fiók beállításait, továbbá számlaértesítőt és fizetési felszólítást is küldhet. e) Kezelő – a Számlázóval megegyező jogkör, továbbá lekérdezéseket, listákat és főkönyvi adatexportot is indíthat. f) Adminisztrátor – teljes jogkör, ideértve a hozzáférések (felhasználók) szabályozását is. Meghívhat új Felhasználót, módosíthatja az egyes Felhasználók hozzáférését, akár meg is vonhat hozzáférési jogot. g) Fiókgazda – aki létrehozta a számlázási fiókot, az Adminisztrátori jogkörben foglaltakon túlmenően további, szélesebb körű fiók műveleteket végezhet Az egyes fent meghatározott Felhasználók jogosultságának részletei, illetve azok összehasonlítása itt érhető el. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÉS EGYÉB HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK 2.1. A jelen ÁSZF-re, illetve az az alapján létrejövő jogviszonyra, a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatásra az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) a fizetési szolgáltatókról szóló 2013.évi CCXXXV. törvény (Fszt.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) Az Európai Parlament és Tanács 910/2014/EU számú a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (eIDAS Rendelet) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 3.1. A Szolgáltatás használata felhasználói fiók, illetve számlázó fiók (Vállalkozás) regisztrációhoz és egyes alább részletezett esetekben díj fizetéséhez kötött. 3.2. Felhasználói fiók regisztráció 3.2.1. A felhasználói regisztráció során a Felhasználó köteles megadni vezeték és keresztnevét, e-mail címét és egy a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges, Szolgáltató által meghatározott mindenkori követelményeknek megfelelő szintű jelszót, továbbá szükséges, hogy a Felhasználó jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának (bővebb információt 10.2. pontban talál) rendelkezéseit elfogadja, ezek nélkül a Szolgáltatásba történő regisztráció nem lehetséges. A Felhasználó az előbbi jogi 2 dokumentumokat az általa képviselt, illetve a 3.3. pont szerint regisztrált Vállalkozásra kiterjedően fogadja el. Az e-mail cím megadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói fiók regisztráció során megadott e-mail cím és az ahhoz tartozó fiók felett teljeskörű rendelkezési joggal bír. Tekintettel arra, hogy előbbi körülmény ellenőrzésére a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így az ebből esetlegesen eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 3.2.2. A Felhasználónak a fentieken túlmenően lehetősége van arra is, hogy Facebook vagy Google fiókjával regisztráljon. Ebben az esetben a Szolgáltató a regisztrációhoz használt külső szolgáltatói fiókból a Felhasználó nevét és e-mail címét automatikusan átveszi, melyhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. 3.2.3. A Szolgáltató a fiók biztonsága érdekében javasolja, hogy a Felhasználó által beállított jelszó legalább 8 karakterből álljon, ne legyen túl általános jellegű (pl. asdf1234), ne egyezzen a regisztrációnál megadott e-mail címmel, valamint ezen túlmenően a Szolgáltató javasolja a Felhasználó részére, hogy a jelszó tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +). A Fiókgazda 3.2.4. A Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználói fiókba, továbbá azon keresztül, illetve azzal egyidejűleg a számlázási fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni és a jelszavát módosítani a felhasználói fiók vonatkozó menüpontjában, amennyiben a felhasználói, illetve az általa képviselt Vállalkozás számlázó fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel. 3.2.5. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja a Szolgáltató részére, hogy egyes a Felhasználó által a Szolgáltatásba feltöltött adatokat a Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos működése érdekében sokszorosítsa, továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében és az ehhez szükséges mértékben módosítsa a feltöltött vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott adatokat, például abból a célból, hogy azok adat formátuma a Szolgáltató rendszerébe illeszkedjen. 3.2.6. A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a társaságra, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette. 3.2.7. A Felhasználó a felhasználói fiók regisztráció során megadott adatok valódiságáért, pontosságáért és az adatokkal való rendelkezési jogosultság fennállásáért felelősséggel tartozik. 3.2.8. Felhasználó a felhasználói fiók regisztrációja során megadott adataiban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul a Szolgáltató részére jelezni oly módon, hogy a felhasználói fiókban a megváltozott adatokat módosítja. A változások rögzítésének elmaradásából eredő hátrányos következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel, azzal kapcsolatosan a Szolgáltató irányába semmilyen követelést nem támaszthat. 3.3. Számlázófiók (Vállalkozás) regisztráció 3.3.1. A Szolgáltatást a vonatkozó jogszabályok szerint kizárólag az Áfa tv. szerinti adóalanyok vehetik igénybe, így egy adott Vállalkozáshoz tartozó számlázófiók regisztrációjának elvégzéséhez szükséges, hogy a Felhasználó által regisztrálni kívánt Vállalkozás létező, a cégnyilvántartásba, egyéni vállalkozók nyilvántartásába, illetve egyéb a vállalkozási formának megfelelő nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, továbbá a bejegyzett vállalkozás rendelkezzen érvényes adószámmal. Amennyiben a jogszabály nyilvántartási kötelezettséget nem ír elő, úgy kizárólag az érvényes adószám megléte a regisztráció feltétele. 3.3.2. A felhasználói fiók 3.2. pont szerinti regisztrációját követően a Szolgáltatás használatához szükséges, hogy a Felhasználó az általa képviselt Vállalkozásnak számlázófiókot hozzon létre, azaz egy Vállalkozást (cég; egyéni vállalkozás; adószámos magánszemély; egyéb szervezet) regisztráljon vagy amennyiben a Felhasználó nem Fiókgazda jogosultsággal rendelkezik, úgy a 3.4. pont rendelkezései szerint csatlakozzon egy már regisztrált Vállalkozáshoz, illetve annak számlázó fiókjához. 3.3.3. Amennyiben a Felhasználó új Vállalkozást vagy már regisztrált Vállalkozás részére újabb számlázófiókot regisztrál, úgy kötelező megadni a Vállalkozás formáját, az elnevezését, adószámát, székhely címét és e-mail címét. Amennyiben a Felhasználó a Vállalkozás 4 adószámát vagy elnevezését megadja, úgy a további adatokat a Szolgáltatás a hiteles cégnyilvántartáson alapuló külső cégadatbázis adataiból automatikusan kitölti, melyet a Felhasználó a regisztráció folyamata során módosíthat. A Vállalkozás regisztrációja során a Felhasználó opcionálisan további adatokat adhat meg, azonban ezen adatok megadása a számlázófiók regisztrációnak nem feltételei, azokat a Felhasználó később is megadhatja. 3.3.4. A számlázófiók regisztrációját követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről. 3.3.5. A Felhasználó a számlázófiók (Vállalkozás) regisztrációja során megadott adatokban bekövetkezett változásokat köteles haladéktalanul a Szolgáltató részére jelezni akként, hogy az adatokat a számlázófiók beállításaiban módosítja. A változások rögzítésének elmaradásából eredő következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó a fiók regisztrációt a 3.2. pont rendelkezései szerint elvégezte, azonban nem jogosult arra, hogy egy Vállalkozást, illetve ahhoz kapcsolódó számlázófiókot regisztráljon, hanem egy adott Vállalkozással, illetve annak számlázó fiókjával kapcsolatosan a jelen ÁSZF 1.2. pontjának a)-e) pontja szerinti valamely jogosultságot kíván csak gyakorolni, úgy egy regisztrált Vállalkozás számlázó fiókjához történő csatlakozás szükséges. 3.4.2. A Vállalkozáshoz, illetve annak számlázófiókjához történő csatlakozáshoz szükséges a Vállalkozás adószámának vagy elnevezésének megadása, melyet követően a Felhasználó kérést küldhet a Vállalkozás Fiókgazdájának, aki jogosult a csatlakozást jóváhagyni és a Felhasználó részére a megfelelő jogosultságot kiosztani. 3.5. Fiókbeállítások 3.5.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációs folyamat során a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás regisztrációjához szükséges legfontosabb, elengedhetetlenül szükséges adatok megadását kéri. Ahhoz, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó vállalkozása jellemzőinek megfelelően működjön, szükséges lehet még további (például adózási és pénzügyi) adatok megadására. Ezen adatok megadása, illetve pontos beállítása a Felhasználó kötelezettsége, így ennek elmaradásából vagy téves rögzítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 5 3.6. Demó és teszt állapotú számlázófiók 3.6.1. A Szolgáltató – annak érdekében, hogy a Felhasználó az Alapszolgáltatás egyes funkcióit kipróbálhassa – lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Alapszolgáltatást felhasználói, illetve számlázófiók regisztráció nélkül egy demó fiók útján vagy felhasználói és számlázófiók regisztrációt követően teszt fiók útján kipróbálja. 3.6.2. A demó fiókban – mivel a Felhasználó részére külön zárt felhasználói fiók nem kerül létrehozásra – így más Felhasználókkal egyszerre tesztelheti az Alapszolgáltatást. Az előbbiekre tekintettel, mivel a Felhasználó által megadott adatokat más, a demó fiókot tesztelő Felhasználók is láthatják, a Szolgáltató javasolja a Felhasználó részére, hogy a teszt során valós (különösen személyes) adatokat ne adjon meg a rendszerben. A Szolgáltató a demó fiókban keletkező adatokat azonban a nap végén véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. 3.6.3. A demó fiókból a Felhasználó a Vezérlőpulton elhelyezett kilépés ikonra kattintva léphet ki. Amennyiben a Felhasználó adott napon a demó fiókba ismételten bejelentkezik, úgy a 3.6.3. pont rendelkezései szerint a demó fiókban általa megadott adatok a nap végéig még elérhetőek. 3.6.5. A teszt fiók kipróbálásához szükséges, hogy a Felhasználó a fenti 3.2. és 3.3. pont rendelkezései felhasználói fiókot és számlázófiókot regisztráljon. 3.6.8. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy jellegükből adódóan sem a demó fiók, sem teszt fiók útján kiállított számlák és egyéb bizonylatok ténylegesen nem kerülnek kiállításra a partnerként megjelölt vállalkozás részére, így ezen üzemmódokban a Szolgáltatás valós gazdasági tevékenység lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítésére nem alkalmas. 6 3.7. Előfizetés 3.7.1. A Szolgáltatás alapfunkcióinak használata a 3.2. illetve 3.3. pontok szerinti regisztráción túlmenően további feltételhez, így például díjfizetéshez nem kötöttek, azonban ebben az esetben a Felhasználó a Szolgáltatás egyes funkciót nem érheti el. A 3.2., illetve 3.3. pontok szerinti regisztrációt követően a Szolgáltató az Alapszolgáltatást automatikusan az ingyenes 30 napos próba előfizetési csomagban biztosítja a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás részére. 3.7.2. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes, díjfizetéshez kötött funkcióit elérje előfizetés szükséges. A Felhasználó a Szolgáltatás egyes díjfizetés ellenében igénybevehető funkcióira a felhasználói fiókjában tud előfizetni. Az előbbiektől függetlenül bizonyos funkciók igénybevétele az előfizetésen túlmenően további, különdíjak megfizetése ellenében lehetséges. A jelen pontban írtak alól az Integrált Szolgáltatások kivételt képezhetnek, mivel azok esetében előfordulhat, hogy a Felhasználó az Integrált Szolgáltatáson keresztül kezdeményezhet előfizetést, illetve díjfizetést. 3.7.3. A Felhasználó az egyes előfizetési csomagokról a Weboldalon a “Csomagok és árak” menüponton belül tájékozódhat, ahol az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó előfizetési csomag alatt elhelyezett “Csatlakozom” gombra kattintással kezdeményezheti az előfizetést. 3.7.4. A Felhasználó az előfizetés módosítását kezdeményező linkre kattintást követően megjelenő felületen választhatja ki a kívánt (módosított) előfizetési csomagot, azaz azt, hogy a jelenlegi csomagját a korábbi előfizetési időszak tartamából eltelt időtartammal meghosszabbítja, illetve alacsonyabb vagy magasabb csomagra vált. 3.7.5. A Felhasználó a fizetési mód és előfizetési idő kiválasztására szolgáló felületen az előfizetési csomag igénylésének időtartamát, amely lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves számlázási ciklus, valamint az előfizetési díj megfizetésének módját az adott idő, illetve fizetési mód mellett található kör bejelölésével, majd a díjfizetést kezdeményező linkre kattintással választhatja ki. 3.7.6. A fentieket követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen Felhasználó ellenőrizheti megrendelésének adatait. A Felhasználó az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja, az egyes felületek bal alsó részében található linkre történő kattintással. 3.7.7. A Felhasználó az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés véglegesítése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott előfizetési csomagot, mely fizetési kötelezettséggel járó szerződéses ajánlatnak minősül. 3.7.8. A Felhasználó által választható előfizetési csomagokról, azok díjáról és a fizetési módokról a Felhasználó jelen ÁSZF 7. fejezetében talál részletes tájékoztatást. 3.8. További feltételek (NAV adatkapcsolat létrehozása) 3.8.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó az Alapszolgáltatást ténylegesen igénybe tudja venni szükséges, hogy a számlázófiók az adóhatóság online számla rendszerével összekötésre kerüljön, azaz a jogszabályok által előírt kötelező számlaadat szolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolat létrejöjjön. Ezt a Felhasználó megteheti a 3.3.4. pontban ismertetett lépést követően vagy az első számla kiállítását megelőzően bármikor a felhasználó integrációk között a „NAV adatkapcsolat” kártyán megjelölt lépések megtételével. Ennek hiányában a Felhasználó kiállított bizonylatai, nem kerülnek elküldésre a NAV online rendszerébe. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 4.1. Általános rendelkezések 4.1.1. A Szolgáltató az egyes jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben, illetve egyéb, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentációiban, valamint a Weboldalon meghatározott tartalommal nyújtja. Az előbbiekre tekintettel a Felhasználó felelőssége, hogy valamennyi, a Szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt megismerjen. 4.1.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás funkcióit folyamatosan fejleszti, így azok bővülhetnek, de akár meg is szűnhetnek. Amennyiben az előbbi eset bekövetkezik, úgy a Szolgáltató minden esetben e-mail üzenet és/vagy a Weboldalon történő közzététel útján előre értesíti, azzal, hogy az ilyen változás nem minősül jelen ÁSZF módosításának. 4.1.3. A Szolgáltatás tartalma, a Szolgáltatás keretében elérhető funkciók függhetnek a Felhasználó előfizetési csomagjától, illetve attól, hogy a Felhasználó milyen, a jelen ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 4.1.4. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Weboldalon, illetve egyéb, a Szolgáltató érdekében a Szolgáltatással összefüggésben üzemeltetett oldalakon közzétett információk, esetleges javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtetések vonatkozásában azok pontossága és helytállósága vonatkozásában a Szolgáltató kizárja felelősségét, az ily módon közzétett információk, következtetések semmi esetben sem minősülnek a Szolgáltató véleményének, tekintettel arra, hogy azok a Felhasználó adataiból, automatizált módon levont következtetések és ténymegállapítások, így azok nem valósítanak meg sem jogi- sem pedig adótanácsadást. 4.1.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját egyedi döntése alapján egyes Felhasználók számára a Szolgáltatást egyedi feltételekkel és tartalommal nyújtsa, azonban erre nem kötelezhető, azt a Felhasználó nem követelheti. Ugyanígy a Felhasználó azt sem követelheti, hogy a Szolgáltató olyan szolgáltatást nyújtson, amely jelen ÁSZF-ben vagy egyéb a Szolgáltatásra vonatkozó dokumentumban nincs meghatározva. 4.2. Online számlázó szolgáltatás (Alapszolgáltatás) 4.2.1. A Szolgáltató az Alapszolgáltatás útján lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 8 bizonylatokat, számlákat (a továbbiakban együttesen: „Számla”) állítson ki az általa képviselt Vállalkozás nevében. A Szolgáltató biztosítja továbbá a kiállított Számláknak a jelen ÁSZF 4.2.13. pont szerinti tárolását, illetve az ÁSZF 4.2.10. pontja szerinti előhívhatóságát. 4.2.2. Az Alapszolgáltatás az ahhoz kapcsolódó Felhasználói Kézikönyvben, illetve a Szolgáltatónak a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Tudástárában részletesen ismertetett funkciókkal bír. A Szolgáltató az Alapszolgáltatás azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt előfizetési csomag tartalmaz. 4.2.3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató az Alapszolgáltatás útján kizárólag a jogszabályoknak megfelelő tartalmú Számlák kiállításához szükséges keretrendszert bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Számlák adattartalmának (vevő, tétel megnevezés, adókulcs stb.) megadása a Felhasználó feladata és kötelezettsége, ahhoz a Szolgáltató nem nyújt és nem is köteles segítséget nyújtani, melyre tekintettel a Számla adattartalmával kapcsolatosan a felelősségét teljes körűen kizárja. 4.2.4. A Szolgáltató az alábbi típusú Számlák kiállítására biztosít lehetőséget: számla; díjbekérő számla; előlegszámla; végszámla (díjbekérő vagy előlegszámla alapján) számlával egy tekintet alá eső okirat – sztornó számla; szállítólevél Az egyes előfizetési csomagokban kibocsátható Számla típusok eltérőek lehetnek, ezzel kapcsolatos részletes információ a Weboldalon, a „Csomagok és árak” menüpontban található. 4.2.5. Az Alapszolgáltatás használatával online előállított, azonban a papíralapú Számlákkal egy tekintet alá eső, valamint elektronikus úton kibocsátott Számlák előállítására van lehetőség. 4.2.6. Az online, számítástechnikai úton előállított Számlák hitelességéhez azok Felhasználó általi kinyomtatása szükséges. Az elektronikus Számlák ezzel szemben csak elektronikus formában őrzik meg hitelességüket. 4.2.7. A Felhasználónak az Alapszolgáltatás keretében lehetősége van arra, hogy a kiállított Számlákat e-mail útján kiküldje partnere részére, egyszerre akár több e-mail címre is. 4.2.8. A Szolgáltató az előhívhatóság keretében azt biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Alapszolgáltatás útján kiállított Számlákat – amíg a Felhasználó rendelkezik a Szolgáltatónál előfizetéssel, illetve amíg a Felhasználó által képviselt Vállalkozás számlázófiókkal rendelkezik – bármikor előhívhatja, a Számla adattartalmát, illetve a számlaképet megtekintheti, illetve a Számlákat (ismételten) lementheti. 4.2.9. A Szolgáltató az Alapszolgáltatás keretében biztosítja, hogy teljesíti a jogszabályok által előírt tartalom és adatszerkezet szerinti adatszolgáltatást az állami adóhatóság részére az Alapszolgáltatás igénybevételével kiállított azon Számlák vonatkozásában, amelyekkel összefüggésben a hatályos jogszabályok szerint a Felhasználót, illetve az általa képviselt Vállalkozást adatszolgáltatási kötelezettség terheli, feltéve, hogy a Felhasználó az adatkapcsolatot a 3.6.1. pont rendelkezései szerint létrehozta. 4.2.10. A Szolgáltató a Számlák megőrzése keretében arra vállal kötelezettséget, hogy azokat legfeljebb a kiállítástól számított 13 évig őrzi meg, de nem tovább, mint az a nap amikor a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás aktív számlázófiókja megszűnik, azonban addig, amíg a Felhasználó aktív regisztrációval, illetve az általa képviselt Vállalkozás aktív számlázófiókkal rendelkezik. 4.2.11. A regisztráció, illetve a számlázófiók bármely – a Szolgáltatónak fel nem róható – okból történő megszűnése, törlése esetén a Szolgáltató a rendszerében kiállított Számlákat a 10 továbbiakban nem tárolja, azaz a jogviszony megszűnése esetén a fenti 4.2.10. pontban írt megőrzési idő nem irányadó. A fentiekre tekintettel, továbbá mivel a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a Számlák tekintetében a megőrzési kötelezettség annak kiállítóját terheli, illetve mivel a fenti 4.2.10. pont szerinti kötelezettségvállalással a Szolgáltató a jogszabályi megőrzési kötelezettséget, illetve az ezzel kapcsolatos felelősséget semmilyen módon nem vállalja át, így továbbra is a Felhasználó felelőssége, hogy a regisztráció megszűnése, számlázófiók törlése előtt az Alapszolgáltatás útján kiállított számlákat lementse. A regisztráció, illetve a számlázófiók törlése előtt a Szolgáltató az előbbiekre külön is felhívja a Felhasználó figyelmét. 4.3. Kiegészítő szolgáltatások 4.3.1. A Szolgáltató az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan az alábbiakban meghatározott Kiegészítő Szolgáltatásokat nyújtja. 4.3.2. A Kiegészítő Szolgáltatások igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azokat a Felhasználó a felhasználói fiókján keresztül, a Weboldalon közzétett útmutatás szerint veheti igénybe. 4.3.3. A Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételének lehetősége az Alapszolgáltatással kapcsolatos meghatározott előfizetési csomaghoz, illetve az előfizetési csomag díján túlmenően, további díj fizetéséhez lehet kötve. Az előfizetési csomagokban foglalt Kiegészítő Szolgáltatásokról a Felhasználó a Weboldalon, a „Csomagok és árak” menüpontban, míg az azzal kapcsolatos díjakról jelen ÁSZF 1. számú mellékletében tájékozódhat. 4.3.4. Integrált fizetési szolgáltatás 4.3.4.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználóinak arra, hogy a Szolgáltatás használatával kiállított számlák, díjbekérők alapján javukra a saját vevőik, ügyfeleik fizetési kötelezettségüket online kártyás fizetés útján teljesítsék. 4.3.4.2. A Szolgáltatás használatával az alábbi online kártyás fizetési szolgáltatók vehetők igénybe: ●Stripe Inc. (Cím:. 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States), weboldal: https://stripe.com 4.3.4.3. Az online bankkártyás fizetési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a 4.3.3. pontban írtak alkalmazandóak. 4.3.4.4. A fenti 4.3.5.2. pontban megjelölt fizetési szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásra a fizetési szolgáltatók feltételei vonatkoznak és azzal kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen módon nem felel, de a hozzá érkező esetleges felhasználói kérdéseket, kéréseket, panaszokat vagy továbbítja a fizetési szolgáltatónak megválaszolásra vagy a Felhasználót tájékoztatja a fizetési szolgáltató elérhetőségéről. 13 4.3.4.5. A fizetési szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé. A fizetési szolgáltatásokra jelen ÁSZF rendelkezései – egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandóak. 4.3.6.1. Megbízott számlakibocsátás esetében a Felhasználó nem az általa képviselt Vállalkozás, hanem egy másik Felhasználó által képviselt Vállalkozás nevében állíthat ki számlákat, amennyiben ez a másik Vállalkozás a Felhasználót ezzel megbízta. Ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató javasolja a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás, valamint a megbízó vállalkozás közötti írásbeli szerződés megkötését. 4.3.6.2. Az önszámlázás a megbízott számlakibocsátás egy speciális esete, amikor a Felhasználó, az általa képviselt Vállalkozás szállítója nevében, saját maga, azaz az általa képviselt Vállalkozás részére állít ki Számlát. A Szolgáltató ebben az esetben is javasolja az írásbeli szerződéskötést. 4.5. Integrált Szolgáltatások 4.5.1. A Szolgáltató az Alapszolgáltatáson és a Kiegészítő Szolgáltatáson túlmenően azokra épülő, azonban harmadik személy szolgáltatók által üzemeltetett Integrált Szolgáltatásokat nyújt, melyek funkciói az Alapszolgáltatásra, illetve a Szolgáltató rendszerével létesített adatkapcsolatra épülnek, azt kiegészítik, illetve azt többletfunkciókkal ruházzák fel. 4.5.2. Az Integrált Szolgáltatások az esetek többségében a Szolgáltató rendszerén keresztül is elérhetőek, illetve azok a Szolgáltató rendszerében is információt szolgáltatnak a Felhasználó részére anélkül, hogy az Integrált Szolgáltatás felhasználói felületére a Felhasználó be-, illetve átlépne. 4.5.3. Az Integrált Szolgáltatásokra az azokat biztosító harmadik felek szerződési feltételei vonatkoznak, azonban azokkal kapcsolatosan a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletei is lényeges, az adott szolgáltatásra vonatkozó lényegi és kötelező erővel bíró rendelkezéseket tartalmaznak. Az adott Integrált Szolgáltatásra vonatkozó feltételekben megjelölt fogalmak eltérő rendelkezés hiányában a jelen ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak, illetve a mellékletekben meghatározott feltételek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban értelmezendőek. Az Integrált Szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF mellékletek és jelen ÁSZF közötti bármilyen eltérés esetén az ÁSZF melléklete irányadó. 4.5.4. A Szolgáltató az alábbi Integrált Szolgáltatásokat biztosítja a Felhasználók, illetve az általuk képviselt Vállalkozások számára: 5.1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett. 5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos, vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani. 5.3. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat, így különösen a Szolgáltatás díját nem jogosult visszaigényelni. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszünteti. 5.4. A fentieken túlmenően a Szolgáltató – a Szolgáltatást kiszolgáló informatikai rendszerek karbantartása érdekében- időről-időre rendszerkarbantartást végez, melyről a Felhasználót a Weboldalon tájékoztatja. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a rendszerkarbantartást olyan időpontban végezze (pl. munkaszüneti nap vagy éjjeli órákban stb.), hogy az lehetőleg a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételében ne akadályozza. A Szolgáltató azonban ezekben az esetekben a Szolgáltatás elérhetetlenségéért nem tartozik felelősséggel. 5.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó előzetes, 30 napon belül legalább kétszeri értesítését követően a Szolgáltató jogosult azon felhasználói fiókok törlésére, melyekhez kapcsolódóan a felhasználó fiók regisztrációját követő legalább 1 éven belül bármely okból nem kerül számlázófiók regisztrálásra vagy amely felhasználói fiókhoz a felhasználói fiókhoz kapcsolódó számlázófiók legalább 1 éve megszüntetésre került, továbbá azon felhasználói fiókokat, illetve azokhoz kapcsolódó számlázófiókokat törölni, melyeknél legalább 1 éve semmilyen aktivitás nem történt vagy amelyek díjfizetés elmaradása miatt 7.7. pont rendelkezései szerint zárolásra kerültek és a zárolást követően a vonatkozó és a Szolgáltató által előjegyzett díjak legalább 6 hónapja rendezetlenek. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA 6.1. A Felhasználó a Szolgáltatást köteles rendeltetésszerűen használni, illetve annak használatára kizárólag a saját érdekében, gazdasági tevékenységével összefüggésben kerülhet sor, mely utóbbi alól kivételt képez az Áfa tv. 160 és 161. §-a szerinti megbízott számlakibocsátás (harmadik személy megbízása és önszámlázás is), továbbá az az eset, amikor a Felhasználó – a Fiókgazdát leszámítva – a jelen ÁSZF 1.2. pontja szerinti valamely jogosultsággal használja a Szolgáltatást. 25 6.2. Bármely jelen ÁSZF-ben vagy annak mellékleteiben meghatározott Szolgáltatás kizárólag a felhasználói fiókba történő belépést követően vehető igénybe. Egyes esetekben, így például Kiegészítő, illetve Integrált Szolgáltatás esetében az adott Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges lehet külön az adott Szolgáltatás használatát lehetővé tevő felhasználói fiókba történő be-, illetve átlépés, mely a legtöbb esetben a Szolgáltató rendszerén keresztül is lehetséges. 6.3. A Szolgáltatás használata során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. 6.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag az 1.2. pontban meghatározott jogosultsági szintnek megfelelően használhatja, így a Szolgáltatás egyes funkciói nem vagy csak korlátozottan elérhetőek számára. A jogosultságok kiosztása és kezelése a Fiókgazda feladata, a tévesen kiosztott jogosultsági szintekből eredő következményekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 6.5. A Felhasználó jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával elfogadja azt is és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, jogszabályba ütköző vagy egyébként a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellentétes módon használja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését előzetes értesítés és indoklás nélkül korlátozza, vagy megszüntesse, és/vagy a Felhasználó és a Felhasználó által megadott vagy feltöltött adatokat véglegesen törölje. 6.6. A Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges hardveres környezetet a Szolgáltató biztosítja, azonban annak eléréséhez szükséges megfelelő eszközök és feltételek biztosítása a Felhasználó feladata. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag olyan eszközön érheti el és használhatja, amely a tulajdonát képezi vagy amely fölött teljes rendelkezési joga van, és amelyen olyan operációs rendszer működik, amelyen keresztül a Szolgáltatás rendeltetésszerűen fut, azzal, hogy a Felhasználó feladata meggyőződni arról, hogy a készüléke kompatibilis-e és rendelkezik-e mindazokkal az előírt műszaki specifikációkkal, amelyek segítségével a Szolgáltatásba beléphet és azt használhatja is. 6.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Szolgáltató a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a Vállalkozásra, amely nevében a Felhasználó regisztrált. 6.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 7.1. Általános rendelkezések 7.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás egyes funkcióinak használatára a 3.4. pont rendelkezései szerint történő előfizetés esetén a Felhasználónak, illetve az általa képviselt Vállalkozásnak díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Ez alól kivételt képez a ingyenes 30 napos próbaverzió előfizetési csomag, azonban a 26 Szolgáltató ebben az esetben is felszámíthat bizonyos díjakat a 7.1.4. pont rendelkezéseivel összhangban. 7.1.2. A Szolgáltatásra történő előfizetés díjai, valamint egyéb, a Szolgáltatás használatával összefüggésben felmerülő díjak összege a legtöbb esetben magyar forintban kerülnek feltüntetésre, melyek mellett a Szolgáltató minden esetben egyértelműen jelzi a Felhasználó részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére. 7.1.3. Az egyes előfizetési csomagok díja magában foglal minden a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a Szolgáltató oldalán felmerült költséget, azonban nem foglalja magában annak igénybevételével szükségképpen a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás oldalán felmerült költségeket (pl. internetszolgáltatás díja, a Felhasználó által a Szolgáltatás eléréséhez használt eszköz áramfogyasztásának díja stb.). 7.1.4. A Kiegészítő Szolgáltatások díját az előfizetési csomagok tartalmazzák, azonban bizonyos esetekben a Szolgáltató ezen szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan további, használatalapú, gyakoriság szerinti, darabszám szerinti vagy egyéb módszerrel megállapított díjat számíthat fel. A felszámított díj mértéke függhet továbbá a Felhasználó előfizetési csomagjától. 7.1.5. Az Integrált Szolgáltatások díját az előfizetési csomagok díja nem tartalmazza, azok igénybevételéért a Felhasználó további díj fizetésére köteles a jelen ÁSZF-ben vagy annak mellékleteiben meghatározott módon, illetve – bizonyos esetekben – meghatározott személy részére. 7.1.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás díj kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás igénybevételét a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat az előfizetési szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy a Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett díjjal kapcsolatosan a 16.10. pontban foglaltak megfelelő alkalmazása szerint jár el. Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os díj; egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. 7.1.7. A Szolgáltató a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát fenntartja. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének díjai változhatnak, amennyiben valamely állami szerv vagy hatóság a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen adót, illetéket vagy hasonló közterhet vet ki vagy például az általános forgalmi adó kulcsát megemeli. 7.1.8. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy az előfizetési díjból általánosan, esetleg egyes felhasználói körben, meghatározott időszakra szólóan vagy konkrét Felhasználó számára kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Felhasználó nem követelheti tőle. Kedvezmény alkalmazása esetén a Szolgáltató minden esetben 27 feltünteti az eredeti, illetve a kedvezményes árat, továbbá esetlegesen az alkalmazott kedvezmény mértékét. A Szolgáltató bármikor jogosult, hogy a kedvezményt visszavonja. 7.1.9. A Szolgáltató az előfizetési díjat vagy annak részét – a Szolgáltatónak felróható valamely hiba, tévedés kivételével – semmilyen esetben nem köteles a Felhasználó részére visszafizetni. 7.2. Előfizetési csomagok 7.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást különböző előfizetési csomagokban nyújtja. 7.2.2. A Szolgáltató az egyes előfizetési csomagok árait jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező díjtáblázat (a továbbiakban: „Díjtáblázat”) tartalmazza, illetve a Szolgáltató kizárólag tájékoztató jelleggel a Weboldalon is közzéteszi azokat a „Csomagok és árak” menüpontban. A Díjtáblázatban feltüntetett árak és a Weboldalon közzétett árak közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a Díjtáblázatban feltüntetett árak irányadóak. 7.2.3. A Szolgáltatás jelenleg az alábbi előfizetési csomagokban érhető el: ingyenes 30 napos próba Start Pro VIP 7.2.4. A Felhasználó az ingyenes 30 napos próba csomag kivételével, mely ingyenesen használható, valamennyi, a 7.2.3. pontban megjelölt előfizetési csomag esetén választhat, hogy havi vagy éves előfizetést szeretne. Az éves előfizetés választása esetén a Szolgáltató a mindenkori Díjtáblázat szerinti kedvezményes árat biztosít. A kedvezménnyel kapcsolatosan a Szolgáltató – a 7.1.8. pontban leírtakkal összhangban – fenntartja a jogot, hogy a kedvezmény biztosítását bármikor visszavonja. 7.2.5. Az egyes előfizetési csomagok a Szolgáltatás igénybevételét eltérő funkciókkal és jogosultságokkal teszik lehetővé. Az egyes előfizetési csomagokban foglalt funkciók részletes leírását a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé a „Csomagok és árak” menüpont alatt. Az egyes csomagok esetén eltérő lehet, hogy a Felhasználó milyen Kiegészítő vagy Integrált Szolgáltatás igénybevételére jogosult, illetve amennyiben jogosult, úgy azt – szintén az előfizetési csomag típusának függvényében – milyen esetleges további díjak fizetése mellett veheti igénybe. 7.2.6. A fenti 7.2.5. pontban leírtakon túlmenően a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan a Szolgáltató felszámolhat az egyes funkciók használatával összefüggésben felmerülő használatalapú vagy meghatározott volumen, illetve egyéb kritérium alapján számított díjakat, melyeknek díját az előfizetési csomag díja nem tartalmaz. Ezen díjak mértékét, illetve számításuk módját szintén a Díjtáblázat tartalmazza. 7.3. Fizetés 7.3.1. A Felhasználó a Szolgáltatás – 7.2.3. pontban megjelölt csomagok, illetve 7.2.4. pontban megjelölt gyakoriság szerinti – előfizetési díját, továbbá minden egyéb fizetési 28 kötelezettségét bankkártyás fizetés, banki átutalás vagy fizetési szolgáltató útján teljesítheti a Szolgáltató részére. 7.3.2. A bankkártyás fizetésre a Stripe Inc. (Cím:. 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States) Szolgáltató web: https://stripe.com/en-hu). Az előbbi rendszereken történő fizetésre az Stripe felhasználási feltételei, vonatkoznak, mellyel kapcsolatosan a Felhasználó kötelezettsége, hogy azokat megismerje. 7.3.5. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által a fizetési mód kiválasztását követően megadott bankszámlaszámára történő átutalással köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, az előfizetéstől számított 7 napon belül. A Felhasználó az átutalás közleményében a Szolgáltató által megjelölt rendelésszámot köteles feltüntetni. Az előbbieken túlmenően amennyiben a Felhasználó által képviselt Vállalkozás számláit vezető pénzintézet a fizetési kérelmek fogadását lehetővé teszi, úgy a Felhasználó a fizetési kötelezettségét banki átutalásos fizetés útján akként is rendezhet, hogy a Szolgáltató részére engedélyezi a fizetési kérelem küldését, melyet követően a Felhasználó a pénzforgalmi szolgáltatónál a netbank vagy mobilbank fiókjába belépve, a fizetési kérelem jóváhagyásával teljesítheti az átutalást. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a választott előfizetési csomagban elérhető többletfunkciók már a díjnak az átutalásra jelölését követően elérhetővé válnak, azonban amennyiben a Felhasználó a vonatkozó díjakat a fenti 7 napos határidőn belül nem rendezi,úgy a Szolgáltató a számlázófiókot a díj megfizetéséig zárolja. 7.4. Az előfizetés időtartama, meghosszabbítása, előfizetési csomag és előfizetési időszak megváltoztatása, az előfizetés megszűnése és megszüntetése 7.4.1. Az előfizetés időtartama, meghosszabbítása 7.4.1.1. Az ingyenes 30 napos próba csomag szerinti előfizetés, mivel díjfizetéshez nem kötött, határozatlan időre szól, mely a számlázófiók Felhasználó általi törlésével ér véget. 7.4.1.2. A fizetési kötelezettséggel járó előfizetési csomagok esetén a 7.2.4. pont rendelkezéseivel összhangban az előfizetés a Felhasználó választásának megfelelően egy (1), illetve (12) hónapos határozott időtartamra jön létre. 7.4.1.3. A határozott időtartam lejártát követően az előfizetés – a Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a fizetési kötelezettséggel járó előfizetés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles az előfizetési időszak lejártát (és így az előfizetés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni, legkésőbb a díjfizetési fordulónapot megelőző napig. A „Lemondom az előfizetésem” funkció a számlázófiókba történő bejelentkezést követően érhető el, a „Szolgáltatáscsomagom” linkre kattintást követően. 7.4.2. Alacsonyabb előfizetési csomagra váltás 7.4.2.1. A Felhasználó alacsonyabb vagy az ingyenes 30 napos próba előfizetési csomagra váltás iránti igényét a Szolgáltató részére bármikor jelezheti, azonban a díjcsomagváltás az aktuális előfizetési időszakának végével hatályosul, a következő előfizetési időszak kezdetét megelőzően, illetve a meghosszabbítás esetén a 7.7.1. pontban részletezett időszak alatt válthat. 7.4.2.2. A Szolgáltató saját belátása szerint, anélkül, hogy jelen ÁSZF módosításra kerülne dönthet úgy, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén az alacsonyabb csomagra váltást az előfizetési időszak lejárta előtt lehetővé tegye, azonban erre nem kötelezhető. 30 7.4.3. Magasabb előfizetési csomagra váltás 7.4.3.1. A Felhasználó az előfizetési időszak alatt bármikor dönthet úgy, hogy magasabb csomagra vált, melyet a felhasználói fiókban tehet meg. A magasabb csomagra váltás esetén a Szolgáltató a Felhasználó előfizetési időszaka szerint megfizetett előfizetési díjat a magasabb csomag díjai szerint arányosítja és a Felhasználónak az előfizetési időszak szerint számított különbözeti díjat kell megfizetnie a Szolgáltató részére. 7.4.3.2. A Szolgáltató a magasabb előfizetési csomagra váltással egyidejűleg az előfizetési időszak megváltoztatását nem teszi lehetővé. 7.4.4. Előfizetési időszak megváltoztatása 7.4.4.1. A Felhasználó a 7.2.4. pont szerinti előfizetési időszakot kizárólag az előfizetési időszak végével, az előfizetési időszak kezdetét megelőzően, illetve meghosszabbítás esetén a 7.7.1. pontban részletezett időszak alatt válthat. 7.4.5. Az előfizetés megszűnése, megszüntetése 7.4.5.1. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján akként határoz, hogy a Szolgáltatást nem kívánja igénybe venni – anélkül, hogy felhasználói fiókját törölné – és ezt a szándékát a Szolgáltató irányába is jelezte, úgy a Felhasználó a Szolgáltatást az általa megfizetett előfizetési díjjal fedezett időszak végéig, a választott előfizetési csomagnak megfelelő tartalommal jogosult használni. 7.4.5.2. Amennyiben a Felhasználó előfizetését a Szolgáltató szünteti meg – például azért, mert a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseit vagy a vonatkozó jogszabályokat megszegte – úgy a Szolgáltató saját döntése alapján vagy a 7.4.1.1. pontban rögzítettek szerint jár el vagy a Felhasználó előfizetését a díjrendezettség időszakára tekintet nélkül azonnali hatállyal megszünteti, mely esetben a Felhasználó az előfizetési díjból visszatérítésre a 7.1.9. pont rendelkezéseivel összhangban nem jogosult. 7.4.5.3. A felhasználói fiók, illetve számlázási fiók törlésével, valamint a jelen ÁSZF szerinti jogviszony megszűnésével és ennek következményeivel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 16. fejezete tartalmazza. 7.5. Egyedi ajánlatok 7.5.1. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Szolgáltatást bizonyos felhasználói kör részére a jelen ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő, kedvezményes feltételekkel biztosítja, azonban erre a Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles, illetve kötelezhető. 7.5.2. A Szolgáltató saját belátása szerint, anélkül, hogy jelen ÁSZF módosításra kerülne dönthet úgy, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén az előfizetési időszak váltást az előfizetési időszak lejárta előtt lehetővé tegye, azonban erre nem kötelezhető. 7.6. Számlázás 7.6.1. A Szolgáltató a Felhasználó által képviselt Vállalkozás által megfizetett előfizetési díjról, valamint egyéb a Szolgáltató részére fizetendő díjakról szóló számlát minden esetben a 31 számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben és határidőben állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére a felhasználói fiók regisztrációja során megadott e-mail címre. 7.6.2. Az előfizetési díjról szóló számla az előfizetéskor, illetve az előfizetés meghosszabbításakor kerül kiállításra, az előfizetés 7.2.4. pontjában részletezett módon, a Felhasználó által választott gyakoriság szerint. 7.6.3. A 4.3.6. pontban foglalt szolgáltatás díját, valamint az ingyenes 30 napos próba előfizetési csomagtól az Alapszolgáltatáson belül elérhető tömeges számlakibocsátással kapcsolatos díjakról szóló számlát a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére az előző hónap forgalma alapján, az 1. számú mellékletben szereplő sávos díjazás alapulvételével. 7.6.4. A 4.3.7. pontban foglalt szolgáltatás havi díjáról, valamint a tárgyhónap forgalma alapján az 1. számú mellékletben szereplő sávos díjazás alapulvételével számított használat alapú díjáról szóló számlát a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére. 7.6.5. A számla azon Vállalkozás részére kerül kiállításra, amelyhez az adott számlázási fiók tartozik, illetve amely Vállalkozás számlázási fiókhoz kapcsolódóan az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó költség felmerült vagy amelyhez kapcsolódóan egy adott Kiegészítő Szolgáltatás vagy – amennyiben a díjfizetés a Szolgáltató részére történik – Integrált Szolgáltatás igénybevételére került sor. 7.7. Késedelmes fizetés 32 7.7.1. Amennyiben valamely jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatással kapcsolatos díj megfizetésére nem annak igénybevételével egyidejűleg kerül sor, illetve amikor az előfizetés automatikusan meghosszabbításra kerül, úgy a Felhasználónak, illetve az általa képviselt Vállalkozásnak a Szolgáltató 7 napot biztosít a díj megfizetésére. Amennyiben ezen időtartamon belül a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a fizetéssel késedelembe esik és a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a díj megfizetéséig felfüggeszti és a felhasználói, illetve számlázófiókot zárolja, mely számlázófiókhoz való hozzáférést valamennyi, az ÁSZF 1.1. pontban megjelölt jogosultsággal rendelkező Felhasználó részére kizárja. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy díjtartozás esetén, amennyiben a Felhasználó több számlázófiókhoz is Fiókgazda jogosultsággal rendelkezik, úgy a Szolgáltató a Fiókgazda jogosultsággal rendelkező Felhasználó hozzáférését ezen további számlázófiókok vonatkozásában is zárolja a fizetési kötelezettség rendezéséig, abban az esetben is, ha ezen számlázófiókok vonatkozásában díjtartozás nem áll fenn. Az utóbbi esetben az egyéb jogosultsággal rendelkező Felhasználók hozzáférése a díjtartozással nem érintett számlázófiókok vonatkozásában nem kerül korlátozásra. Kivétel az előbbiek alól, amikor az előfizetés meghosszabbításra kerül és a Felhasználó átutalásos fizetési módot választ, mivel ebben az esetben a Szolgáltató további 7 napot biztosít az előfizetési díj megfizetésére, azonban ezen határidő eredménytelen elteltét követően a felhasználói és számlázófiók szintén zárolásra kerül. 7.7.2. A zárolást a Szolgáltató mindaddig fenntartja, amíg a Felhasználó a díjtartozását nem rendezi. A Szolgáltató a zárolást követő legfeljebb 3 hónapon keresztül rendszeren értesítést küld a Felhasználó részére a díjtartozás rendezésére. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a zárolás ideje alatt a Szolgáltató valamennyi esedékes és felhalmozódott előfizetési díjat felszámolja a Felhasználónak, így amennyiben a Felhasználó a fiók zárolását fel kívánja oldani, azt csak valamennyi, a fizetésig felhalmozódott díj kiegyenlítésével teheti meg. TITOKTARTÁS 8.1. A jelen ÁSZF teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a felek alkalmazottainak, programozóinak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk stb. 8.2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják. 8.3. A feleket a 8.1. pont szerinti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, a tudomásukra jutó titkokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására. Ez a kitétel nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szolgáltatás valamely harmadik fél rendszerével a Felhasználó által tudott, illetve kívánt módon összekötésre kerül és a Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése 33 érdekében ebből a célból a titoktartás körébe eső adatot, információt továbbít harmadik fél részére. Amennyiben az adattovábbítás során a továbbított adatok, információk mégis bármilyen, a Szolgáltatón kívüli okból illetéktelenek kezébe kerülnek, például azért, mert az adattovábbítás során használt alkalmazásprogramozási interfész (API) meghibásodik vagy azért, mert azt valaki rosszindulatúan kifürkészi, azért a Szolgáltatót semmilyen felelősséggel nem tartozik. 8.4. A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad. 8.5. A titoktartás alól – a fenti 8.3. pontban írtakon túlmenően – kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében vagy bíróság, illetve hatóság kötelezésére hozza nyilvánosságra vagy adja át a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére, kivéve amennyiben ennek közlése a folyamatban lévő eljárás érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 8.6. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a felek közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek. 8.7. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a köztük fennálló jogviszony létesítésével elismerik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik. 8.8. A Szolgáltató alkalmazottjaival és alvállalkozóival, valamint egyéb közreműködőivel a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget szintén betartatja. 9.SZERZŐI JOG, SZELLEMI TULAJDON 9.1. A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által a Felhasználó használatába adott Szolgáltatás, azaz a heliosai.hu rendszer, mint szoftver (a továbbiakban úgy is, mint: „Szoftver”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül és így szerzői jogvédelem alatt áll. A Szoftver a Szolgáltató saját fejlesztése így, mint szerző a Szoftverrel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogok is korlátozás nélkül őt illetik. 9.2. Az Szjt. 9. § (2) illetve (3) bekezdése alapján a Szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jogok nem átruházhatóak, illetve azok harmadik személyre másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk, ezen jog a Szolgáltatót illeti. A Szolgáltatót ez alapján megilleti a jog, hogy nevét szerzőként 34 feltűntessék. Az előbbiekre tekintettel a jelen Szerződés alapján a Felhasználó a Szoftver vonatkozásában tulajdonjogot nem szerez és nem is szerezhet. 9.3. Az Szjt. 9. § (6) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a szerzői műhöz, azaz a Szoftverhez kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlása szerződés útján másnak engedhető. Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató a Szoftverhez fűződő vagyoni jogait gyakorolva a Felhasználó részére a jelen Szerződés időtartamára, területileg korlátlan használati jogot enged. A használati jog alapján a Felhasználó, illetve a Felhasználó munkavállaló, illetve az ÁSZF 1.2. pontja szerinti jogosultsággal rendelkező személyek jogosulttá válnak a Szoftver használatára. A Felhasználó a Szoftvert kizárólag saját gazdasági tevékenysége során, annak rendeltetése szerint, saját hardver környezetében, és kizárólag saját üzleti céljára jogosult használni. 9.4. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Szoftver használatán kívül jelen Szerződés alapján egyéb vagyoni jogot nem szerez, így a Felhasználó a Szoftvert illetve az ahhoz tartozó dokumentációt harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé, használatát – a munkavállalói, illetve gazdasági tevékenyégének végzése során közreműködő személyek kivételével – nem engedélyezheti, nem többszörözheti vagy terjesztheti, nem hozhatja forgalomba nem adhatja al-használatba, nem dolgozhatja át, nem változtathatja meg, nem, módosíthatja és a nyilvánosság számára semmilyen módon sem teheti hozzáférhetővé. A Felhasználó nem jogosult továbbá a Szoftvert megbontani, szétszedni, visszafejteni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá venni. A Felhasználó nem fejtheti vissza a Szoftver programkódját és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, algoritmusok után. A Felhasználónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az előző tiltott műveletek harmadik személyek általi végrehajtását megakadályozza. 9.5. A jelen fejezetben foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Felhasználó köteles a Szolgáltatót első felszólításra egy összegben teljes mértékben kártalanítani. 9.6. A jelen Szerződés alapján a Felhasználó által fizetendő díjazás a felhasználási jog (használat) ellenértékét magában foglalja. 9.7. A jelen Szerződés szerzői jogi rendelkezései nem érintik a Felhasználó jogait az általa a Szoftver segítségével esetlegesen előállított, nyilvántartott, továbbított adatok tekintetében. Ezen adatok jogosultja a Felhasználó, a Szolgáltató az adatokkal rendelkezni, azokat bármilyen módon felhasználni – a más rendszerekkel való integrációból adódó adattovábbítás, illetve a Felhasználó külön felhatalmazása alapján megtett műveletek esetét kivéve – nem jogosult. 9.8. A Weboldal, illetve a Szolgáltatás, továbbá a heliosai.hu elnevezés, valamint ezek grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó ezeket kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult felhasználni. A jogosulatlan felhasználás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt megszüntetni és a Felhasználó 35 regisztrációját törölni, valamint érvényesíteni vele szemben valamennyi, ezzel kapcsolatosan felmerült kárát. 9.9. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.heliosai.hu domain névre, az ezekhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. 9.10. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 9.11. A Szolgáltató a Weboldalon, illetve egyéb a Szolgáltató által üzemeltetett felületeken elhelyezett, nem a Felhasználótól, hanem egyéb harmadik személyektől, mint jogosulttól származó és az ő tulajdonukat képező logók, védjegyek, megjelölések és egyéb jogvédett tartalmak használatára jogosult, azok a jogosultak hozzájárulásával kerültek elhelyezésre. A regisztráció, a Weboldal használata, illetve a Szolgáltatás igénybevétele, továbbá az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek, megjelölésnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 9.12. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásban egyedi számlaképet állít be vagy amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele útján kiállított Számlán feltünteti az általa képviselt Vállalkozás logóját, egyén kereskedelmi megjelölését, úgy jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy ezzel egyúttal az előbbiek vonatkozásában a Szolgáltató részére ingyenesen, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékig, időben a jelen ÁSZF szerinti jogviszony időtartamáig szóló korlátozott felhasználási jogot enged. A felhasználási jog nem foglalja magában az átdolgozás jogát, azonban a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy nem minősül átdolgozásnak a számlakép, logó, egyéb megjelölés stb. olyan módosítása (pl. átméretezés), amely a kép, illetve megjelölés lényegi elemeit nem érinti és amelyek a Szolgáltatás nyújtásához, illetve a megjelölés megfelelő megjelenítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 10.1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – 36 jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatkezelőnek minősülnek és adatkezelői tevékenységük ellátása során adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során megadott egyes adatok (például számla adatok) vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza. 10.2. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatójában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://heliosai.hu/adatvedelem/ 10.3. Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 10.4. A jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnése, illetve a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtásának megszűnése, megszüntetése esetén a Szolgáltatás használatával összefüggésben a Felhasználó, mint adatkezelő által a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató a következőek szerint jár el. Az ÁSZF bármely okból történő megszűnésének napját követő 3 hónapon belül a Szolgáltató a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli, kivéve azon adatokat, melyek felhasználására statisztikai célból továbbra is szükség van, ebben az esetben azonban a Szolgáltató az adatokat anonimizálja, illetve oly módon felismerhetetlenné teszi, hogy abból sem a Felhasználóra, sem egyéb harmadik személyre ne lehessen következtetni. Az adatok végleges törlése előtt a Szolgáltató felajánlja a Felhasználó részére, hogy a Szolgáltatásban tárolt adatait, bizonylatait stb. lementhesse. Ennek elmaradásából eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. SZAVATOSSÁG 11.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás, különösen az Alapszolgáltatás alkalmas a rendeltetése szerinti célra és megfelel a jelen ÁSZF szerint 37 követelményeknek, valamint, hogy az a Felhasználói Kézikönyvben megjelölt funkciókkal bír, továbbá megfelel a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 11.2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatás alapját képező Szoftver – az Integrált Szolgáltatások szoftverei kivételével – a saját fejlesztése, azon harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn, amely a Szoftver Felhasználó általi használatát megakadályozná vagy korlátozná. A Szolgáltató vállalja, hogy ha a Szoftveren harmadik személynek valamilyen joga állna fenn, úgy a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az értesítéstől számított 30 napon belül megszerzi a harmadik személy(ek) szükséges hozzájárulását vagy a Szoftvert ezen időn belül olyan módon átdolgozza, hogy a harmadik személy(ek) e joga a Szoftver használatát ne korlátozza. 11.3. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szoftver, illetve a Szoftver fejlesztése során felhasznált vagy beépített szoftver-alkotórész, mentes a vírusoktól vagy más rejtett programoktól, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a működését. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban a Szolgáltató, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére. 11.4. A Szolgáltató továbbá szavatolja, hogy rendelkezik ezen szoftverelemek ezek használatára vonatkozó valamennyi engedéllyel és licenszel. 11.5. A Szolgáltató a Szoftver fejlesztése során olyan harmadik féltől származó szoftver-alkotórészeket is használhat, mint például a különféle platformokra történő alkalmazások fejlesztéséhez kapcsolódó „Szoftverfejlesztő Készlet” (“SZK”) vagy a közösségi médiához való csatlakozáshoz tartozó SZK. A Szolgáltató az SZK-k működéséért és megfelelősségért nem vállal szavatosságot, így nem tartozik felelősséggel semmilyen olyan következményért, amely abból adódik, hogy az SZK fejlesztője az SZK-k működését azok implementálását követően megváltoztatja, illetve azért, ha a Szolgáltatás az SZK-knak tulajdonítható ok miatt elérhetetlen. 11.6. Amennyiben harmadik személy a Szoftverrel kapcsolatban bármilyen igénnyel lépnek fel a Felhasználóval szemben, a Szolgáltató mentesíti Felhasználót minden olyan esetleges igény és követelés alól, melyet ezen harmadik személyek a Felhasználóval szemben a Szoftver használatáért vagy azért támasztanak, mert a Szoftveren fennálló jogukat a Szoftver Felhasználó általi felhasználása megsértette, illetve első felszólításra megtéríti Felhasználó minden ebből eredő, illetve ezzel kapcsolatos kárát. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA 12.1. A Szolgáltatás eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. A Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató, a Szolgáltatás eléréséhez használt eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 38 12.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt: szerverhiba; a Felhasználó hardvereinek meghibásodása; az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége; a Felhasználónak felróható szándékos vagy gondatlan magatartás; a Szolgáltatásba integrált harmadik személy szolgáltató oldalán fellépő hiba; bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy vis maior okozza 12.3. Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott, illetve tárolt információkat. 12.4. A Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért. 12.5. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 12.6. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az olyan okból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért, amely a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be. 12.7. A Weboldal, illetve a Szolgáltatás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért, azok tartalmát nem ellenőrzi. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek. 12.8. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásban harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került. Az előbbiektől függetlenül, amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 39 12.9. A Szolgáltatás igénybevételéért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű veszteségért, vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, azért sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget. A Weboldalt és a Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 12.10. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal, illetve a Szolgáltatás használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 12.11. Az internet globális jellege miatt a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weboldal, illetve a Szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal, illetve a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 12.12. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen dokumentumban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik. 12.13. Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon a Weboldalon vagy a Szolgáltatásban elérhetővé tett tartalmakat vagy információkat gyűjt. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik. 12.14. A Felhasználó minden, a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használja, a Szolgáltató nem felelős semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem felelős azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a Felhasználó által használt eszközben. A Szolgáltató nem felelős olyan károkért, amely abból adódik, hogy a Szolgáltatás által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészített kimutatások, dokumentumok stb. adatai valótlannak bizonyulnak, amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép fel a Felhasználóval szemben, tekintettel arra, hogy az megjelenített adatok minden esetben a Felhasználó által bevitt, vagy automatikusan rögzített, azonban Felhasználó által ellenőrizhető adatokon alapulnak. Az előbbiekre tekintettel kérjük a Felhasználókat, hogy az adatok pontosságát minden esetben ellenőrizzék! 12.15. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásba bekötött, harmadik felek által szolgáltatott megoldások, illetve az általuk esetlegesen biztosított adatátvitel megfelelősségéért és 40 szolgáltatott adatok pontosságért, az átvett adatok ellenőrzése a Felhasználó feladata és felelőssége. 12.16. A Szolgáltató nem felelős semmilyen következményért, amely abból adódik, hogy egy Felhasználó a Szolgáltatásban olyan Vállalkozást regisztrál, amelynek képviseletére nem jogosult vagy erre felhatalmazással nem rendelkezik. 12.17. A Szolgáltató nem felelős az abból eredő következményekért, amely abból fakad, hogy a Felhasználó az általa képviselt Vállalkozással kapcsolatosan a fiókbeállításokat (adózási és pénzügyi adatok, bankszámlák, számlázási adatok, adatkapcsolatok stb.) nem megfelelő módon végezte el. 12.18. A Fiókgazda és az Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező Felhasználó által a Szolgáltatáson belül harmadik személyek részére kiosztott különféle hozzáférési jogosultságok pontos beállításáért a Felhasználó tartozik felelősséggel, a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős azért, ha a jogosultsági beállítások bármilyen hibája miatt harmadik személy olyan adatokhoz, információkhoz jut hozzá, amelyet a Felhasználó nem kívánt az adott harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni vagy olyan jogosultságot szerez, mellyel a Felhasználó nem kívánta felruházni. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy a jogosultsági beállításokat rendszeresen ellenőrizze, illetve felülvizsgálja. 12.19. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által az Alapszolgáltatás igénybevétele útján kiállított számla vagy egyéb bizonylat adattartalmáért, a számla helyes tartalommal való kiállítása, a megfelelő adókulcsok alkalmazása, tétel megnevezések és egyéb tartalmi elemek feltüntetése a Felhasználó feladata és felelőssége, e körben a Szolgáltató kizárólag azt köteles biztosítani, hogy a számlán valamennyi jogszabályi feltételnek megfelelő tartalmi elem feltüntethető legyen. 12.20. A fenti 12.19. pontban írtakra tekintettel a Szolgáltató ugyancsak nem felelős azért, ha a nem megfelelő tartalmú számlával kapcsolatos adóhatósági adatszolgáltatás nem megfelelő adattartalommal kerül az adóhatóság részére megküldésre, ebben a körben a Szolgáltató felelőssége kizárólag arra terjed ki, hogy az adóhatósági adatszolgáltatást folyamatosan biztosítsa. 12.21. A Szolgáltató – mivel arra ráhatása nincsen – nem felelős azért, ha a Szolgáltatás használatával kiállított számla vagy egyéb bizonylat mögött valós gazdasági esemény nem történt vagy a gazdasági esemény a számlán vagy bizonylaton szereplőtől eltérő tartalommal valósult meg. 12.22. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételével kiállított számlák és egyéb bizonylatok tekintetében a vonatkozó jogszabályok értelmében a Felhasználót terheli a bizonylatok jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzésének kötelezettsége, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás közötti, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Felhasználó a Vállalkozással kapcsolatosan a Szolgáltatásban tárolt bizonylatok lementéséről annak ellenére nem gondoskodik, hogy a Szerződés megszűnése előtt a Szolgáltató ennek lehetőségét felkínálta a Felhasználó részére. 41 12.23. A Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az Áfa tv. szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. 12.24. A Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással kapcsolatosan tudomásra jutott üzleti és fizetési titok megtartására az Fszt. és a Ptk. szerint köteles, ezek megtartásáért a törvényben meghatározott felelősség terheli. 12.25. A Szolgáltató felelős a pénzforgalmi szolgáltatói hozzáférés azonosító titokban tartásáért. A Szolgáltató a tőle elvárható fokozott gondossággal jár el a tevékenysége során, figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Bank Számlainformációs Szolgáltatásra (felhő szolgáltatásra, internet alapú szolgáltatásra) vonatkozó ajánlásait. 12.26. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek: természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar); tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány); kormányzati intézkedés; háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem); forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények; általános országos sztrájk; járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése). Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet. Vis maior esetén a Szerződésben esetlegesen meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb teljesíteni az elmaradt kötelezettségét. 42 12.27. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens merül fel, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a Felhasználókat. Amennyiben az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens vagy az erről szóló tájékoztatás elmaradása vagy késedelme a Felhasználónak kárt okoz, a Szolgáltató kártérítési felelőssége a Ptk. alapján áll fenn. 12.28. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is fennáll. 12.29. A Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltatóval szembeni (kár)igények a(z) (kár)esemény bekövetkezését követő egy (1) év elteltével elévül, ezt követően a Szolgáltatóval szembeni jogérvényesítés lehetősége kizárt. KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 13.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás a felhasználói fiókon belül az “Egyéb” menüpont “Ügyfélszolgálat” almenüjéből elérhető kapcsolatfelvételi űrlap, másodlagosan az e-mail kommunikáció. 13.2. A Szolgáltató az e-mail útján történő kapcsolattartásra az hello@heliosai.hu e-mail címet jelöli meg. A Szolgáltató a Felhasználóval – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen a regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Felhasználó az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató ezen az e-mail címen kommunikál a Felhasználóval, azonban a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy egy adott felhasználói fiókhoz kapcsolódó jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni, illetve a Felhasználót a saját maga azonosítására kötelezni vagy oly módon, hogy a Felhasználó az elsődleges, a felhasználói fiókon belül elérhető és a 13.1. pontban említett, az azonosítást lehetővé tevő kapcsolatfelvételi mód igénybevételével köteles a Szolgáltatóval a kapcsolatot felvenni vagy oly módon, hogy a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosítási linken keresztül Felhasználó azonosítja magát. 13.3. A Szolgáltató a fentieken túlmenően lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy ügyfélszolgálatát a felhasználói fiókba belépve hozzáférhetővé váló chat asszisztensen keresztül érhető el. A chat asszisztens igénybevételét a Szolgáltató feltételekhez (pl. előfizetési csomag, felhasználói jogosultság stb.) kötheti. A Szolgáltató a chat asszisztensen keresztül a Felhasználóval folytatott kommunikációt az adatkezelési tájékoztatójában részletesen szabályozott módon és ideig megőrzi, melyet a Felhasználó kérésére rendelkezésre bocsát. 13.4. A Szolgáltató jogosult az ügyfélszolgálati megkereséssel kapcsolatos válaszadást megtagadni, illetve chat asszisztensen keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén a 43 kommunikációt megtagadni, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaival nem az elvárható hangnemben, illetve stílusban kommunikál. 13.5. A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat a számlázófiókban, illetve a felhasználói profiljában adhatja meg, ezúton értesítve a Szolgáltatót. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik. 13.6. A fentieken túl a Szolgáltató a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felhasználói kérdések, problémák kezelésére ügyfélszolgálatot tart fenn. 13.7. Az ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el: 13.7.1. Ügyfélszolgálatunk a 13.1. és 13.2. pontban rögzített módon érkező megkeresésekre hétfőtől vasárnapig 8 és 20 óra között (Közép-európai idő szerint), míg a 13.3. pontban rögzített módon történő kapcsolatfelvétel esetén hétfőtől vasárnapig 9 és 17 óra között (Közép-európai idő szerint) válaszol. 13.7.2. Ügyfélszolgálati e-mail cím: hello@heliosai.hu 13.7.3. Ügyfélszolgálati levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7. D. épület. fszt. 13.8. Amennyiben a Felhasználó a fenti 13.5.1. pontban írt elérhetőségi időn kívül vagy a 13.5.2. pont szerinti napokon keresi meg az ügyfélszolgálatot, úgy a kérés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségi napon beérkezett kérelemnek minősül. 13.9. A Felhasználó a bejelentésében köteles a probléma azonosításához szükséges valamennyi lényeges információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a hibabejelentés megvizsgálását követően további információk (pl. képernyőfotó, log file, konfigurációs adatok stb.) rendelkezésre bocsátását kérheti. 13.10. Amennyiben az technikailag lehetséges, és a bejelentés kivizsgálását nem hátráltatja, a Felhasználó az adatokat és információkat oly módon köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, hogy azokból valamennyi személyes adat törlésre kerüljön vagy lehetőség szerint olyan mértékig anonimizálásra kerüljön, hogy az egy meghatározott személyre való következtetést kizárja. Ennek elmaradásából eredő valamennyi esetleges kár viselésére a Felhasználó köteles és köteles a Szolgáltatót harmadik személyek igénye alól mentesíteni. 13.11. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatosan arra vállal kötelezettséget, hogy a megküldött hibabejelentés kivizsgálását legfeljebb annak beérkezését követő 48 órán belül megkezdi (first response time). Ez utóbbi azonban – mivel a Felhasználó által bejelentett probléma megoldása adott esetben ennél több időt vehet igénybe – nem jelenti azt, hogy a Felhasználó által megjelölt probléma ezen időtartamon belül megoldásra kerül. A válaszadási határidő azon a napon kezdődik, amikor valamennyi a probléma kivizsgálásához szükséges információ rendelkezésre áll. 13.12. A Szolgáltató egyebekben mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználónak a lehető leghamarabb segítséget, támogatást nyújtson. PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, (JOG)VITÁK RENDEZÉSE 44 14.1. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltatással bármilyen problémája merül fel, úgy azt elsődlegesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles jelezni, a fenti 13. fejezetben rögzített módon. 14.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”) 2. § a) pontja értelmében a Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi eljárás, így például a békéltető testület eljárásának szabályai nem alkalmazandóak. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató a Felhasználó panaszával kapcsolatosan az alábbiak szerinti szabályokat állapítja meg. 14.3. A Felhasználó a panaszát írásban, a 13.7. pontban írt elérhetőségeken teheti meg. 14.4. A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy azt indokolással látja el. 14.5. A Szolgáltató a panaszról külön jegyzőkönyvet nem vesz fel, a panaszt egy úgynevezett “jegyrendszerben” rögzíti, továbbá azt a Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve az e-mail vagy chat útján történő kommunikáció tanúsítja, melyet a Szolgáltató 3 (három) évig őriz meg. 14.6. Amennyiben a Felhasználó panaszát a Szolgáltató elutasítja és a Felhasználó megítélése szerint az elutasítás jogainak megsértését okozza, úgy az ezzel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti polgári peres vagy nemperes eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15.1. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény („Ekertv.”) szerinti alábbi tájékoztatást nyújtja a Felhasználó részére. 15.2. A jelen ÁSZF szerinti jogviszonyra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos technikai információkat jelen Szerződés 3. fejezete tartalmazza. 15.3. Felhasználó az adatbeviteli hibákat a Szolgáltatás igénybevétele során bármikor javítani tudja az előfizetési folyamat végéig. A Felhasználó az előfizetési igény elküldéséig a folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló jelentéssel bíró gombra kattintással teheti meg. 15.4. A Szolgáltató az Ekertv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget téve felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az “Előfizetés” vagy ehhez hasonló jelentéssel bíró gombra kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás igénybevételére, ami fizetési kötelezettséget von maga után. 15.5. A Szolgáltató az előfizetési igény elküldését követően ésszerű időn belül, de legfeljebb az igény elküldését követő 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, a regisztráció során megadott e-mail címére. Amennyiben a visszaigazolás az előbbi határidőn belül nem érkezik a Felhasználóhoz a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség 45 vagy szerződéses kötelezettség alól, kivéve, ha a visszaigazolás kézbesítése azért nem érkezett meg a Felhasználóhoz, mivel e-mail címét tévesen adta meg vagy az e-mail postafiókja megtelt, így emiatt nem volt képes a visszaigazolás fogadására. 15.6. A Szolgáltatás használatára történő regisztrációval, illetve arra történő előfizetéssel megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 15.7. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a panaszügyintézési eljárás nyelve a magyar. 15.8. A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó. 15.9. A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. AZ ÁSZF ÉS ANNAK ALAPJÁN LÉTREJÖTT JOGVISZONY TARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE, FIÓKTÖRLÉS 16.1. A jelen ÁSZF annak a Szolgáltató weboldalán történő közzétételével lép hatályba és határozatlan időre jött létre. 16.2. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatás nyújtására, illetve annak igénybevételére irányuló jogviszony határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Felhasználó az egyes, a fizetési kötelezettséggel járó előfizetési csomagokban elérhető többletfunkciókat csak az előfizetési időszak végéig jogosult használni és a Szolgáltatást e körben igénybe venni. 16.3. Az egyes fizetési kötelezettséggel járó előfizetési csomagok, illetve az azokban foglalt többlet funkciók elérése korlátlanul meghosszabbítható, illetve az a Felhasználónak az előfizetési időszak lejárta előtti, eltérő rendelkezésének hiányában automatikusan meghosszabbodik, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató a fordulónapot 3 nappal megelőzően értesítést küld a Felhasználó részére. 16.4. Amennyiben a Felhasználó az előfizetést a 16.3. pontja szerint nem hosszabbítja meg, úgy a Szolgáltatás fizetési kötelezettséggel járó funkcióinak használatára való jogosultság a fizetett előfizetési időszak végével megszűnik és a Szolgáltató a Felhasználó fiókját zárolja mindaddig, amíg a Felhasználó az előfizetési díjat nem rendezi vagy ameddig nem vált #free előfizetési csomagra. 16.5. A Szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a számlázófiók Felhasználó általi törlésével, a törlés időpontjában megszűnik. A számlázófiók törlését kizárólag Fiókgazda jogosultsággal rendelkező Felhasználó kezdeményezi. A számlázófiók törlésének feltétele, hogy a Fiókgazda valamennyi egyéb jogosultsággal rendelkező Felhasználó hozzáférését megszüntesse, továbbá, hogy a számlázófiókkal kapcsolatosan ne álljon fenn semmilyen tartozás. A számlázófiók törlésével egyidejűleg lehetőség van a felhasználói fiók törlésére is. 46 16.6. Amennyiben a számlázófiók, illetve a felhasználói fiók törlését a Felhasználó kezdeményezi, úgy azzal kapcsolatosan a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mivel a bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a Vállalkozó kötelezettsége és mivel a fióktörléssel együtt a fiókban tárolt adatok, így a megőrzési kötelezettséggel terhelt bizonylatok is törlésre kerülnek, a Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy az adatok, bizonylatokat a fiók törlése előtt lementse. 16.7. A Szolgáltató jogosult törölni azon Felhasználók regisztrációját, az általuk regisztrált számlázófiókkal együtt, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. Amennyiben a fióktörlésre ebből az okból kerül sor, a Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a törlésből eredő következményekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerül. 16.8. A Szolgáltató továbbá azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti a Felhasználó fiókját, ha a Felhasználó szóban, írásban, bármely fórumon sértő, gyalázkodó, trágár, illetve a jóhírnév sértésére alkalmas kifejezéseket használ a Szolgáltató alkalmazottja, megbízottja vagy magának a Szolgáltatónak a minősítésére, vagy tevékenységével kapcsolatban. 16.9. A Szolgáltató jogosult továbbá a jelen Szerződés szerinti jogviszonyt megszüntetni és a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit sértő magatartást tanúsít, illetve a Szolgáltatás használatával visszaél, különösen amennyiben a Szolgáltatás használatával bűncselekményt követ el. 16.10. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatónak a megfizetett előfizetési díjak visszafizetésére nem köteles, saját belátása szerint azonban dönthet úgy, hogy a Felhasználó, illetve az általa képviselt Vállalkozás által megfizetett díjat részben vagy egészben visszatéríti. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 17.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás fejlesztése, javítása, termék bevezetése vagy megszüntetése, meglévő termék feltételeinek módosítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, továbbá a díjtételek vagy fizetési feltételek módosítása esetén, illetve más hasonló célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését – legalább 15 nappal – megelőzően tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató az ÁSZF kiegészítésére a Weboldalon történő közzététel, illetve e-mail útján értesíti a Felhasználót. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Felhasználó számára hátrányos, a Felhasználó jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. 17.2. A Felhasználó által az előzőekre tekintettel megtett felmondás esetén az ÁSZF 16.10. pontjainak rendelkezései megfelelően irányadóak. 47 17.3. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. 17.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a fenti határidő elteltét követően is használja, illetve igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. 17.5. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak. 17.6. A Szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását, illetve annak korábbi verzióit a Weboldalon letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi. VEGYES RENDELKEZÉSEK 18.1. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést. 18.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában. 18.3. Jelen ÁSZF fejezetekre való felosztása és a bekezdések címszavainak használata a hivatkozás megkönnyítése és az egyértelműség érdekében történik, és nem befolyásolja jelen Szerződés értelmezését. 18.4. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni. 18.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen – a Szolgáltatás tartalmát nem érintő – változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, a Felhasználó előzetes értesítése vagy figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át. 18.6. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott. 18.7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor. 18.8. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik 48 Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 18.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak. – – – 49 SZÁMÚ MELLÉKLET DÍJTÁBLÁZAT Start Pro Vip Ingyenes Havi előfizetési díj 9.990,- Ft + Áfa / hó 19.990,- Ft + Áfa / hó 49900,- Ft + Áfa / hó INGYENES Éves előfizetési díj 119880,- Ft + Áfa / év 239880,- Ft + Áfa / év 599880,- Ft + Áfa / év INGYENES Korábbi évek kimenő számláihoz hozzáférés Csomag tartalmazza Csomag.